Procés per ser escola verda


Iniciar el projecte d'Escola Verda comporta preguntar-se què entenem per educar per a la sostenibilitat i quin és el punt de partida del nostre centre. Per tant, el punt de partida d'aquest procés de canvi és la diagnosi o avaluació inicial, a través d'un procés participatiu, i tenint en compte els quatre contextos d’actuació del programa.
Conegut el punt de partida i definits els objectius que el centre s'ha marcat, caldrà definir i prioritzar les línies estratègiques que cal seguir pel que fa a l'ambientalització progressiva del projecte educatiu del centre. Aquestes línies estratègiques, que tenen en compte els quatre contextos d’actuació del programa, constitueixen el Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que és el marc de referència que permetrà al centre, al llarg dels diferents cursos escolars, anar concretant les actuacions de millora que el centre es planteja realitzar.
El programa escoles verdes ofereix un curs de formació inicial en educació per a la sostenibilitat (ES), adreçat a tots els centres de Catalunya que volen començar a desenvolupar els continguts de l’ES i integrar-los de forma coherent en el projecte educatiu del seu centre. Els cursos s’imparteixen en diferents serveis territorials del Departament d’Ensenyament, i estan dirigits a equips de professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu (o persona en qui delegui).
Al curs de formació, l’equip de professionals de cada centre elaborarà el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que recull:
  • La diagnosi de la situació de partida del centre en relació a l’ES (aspectes assolits i aspectes a millorar) 
  • Els objectius estratègics de centre en ES, que s’hauran de reflectir en el Projecte educatiu de centre i en el Projecte de direcció.
  • La priorització d’objectius que caldrà recollir en el Projecte de direcció.
El primer Pla d’acció (PA) anual que cal dur a terme el curs escolar següent, i que caldrà que s’incorpori en la Programació general anual que el centre elabora per a cada curs escolar. El PA concreta actuacions de naturalesa diversa en tots els contextos d’actuació del Programa i recull, també, els criteris d'avaluació perquè el centre pugui fer una autoavaluació de les accions i, així, acordar propostes de millora per introduir en el seu PA o en la redefinició del seus objectius inclosos en el seu PA.
Una de les sessions de formació està encaminada a donar als centres eines per promoure la participació de la comunitat educativa i la creació en el centre del seu Comitè Ambiental, perquè esdevingui l’equip d’impuls i coordinació del projecte d’educació per a la sostenibilitat.
El reconeixement que el centre forma part de la xarxa d’escoles verdes es realitza, per primera vegada, després d’haver executat satisfactòriament el primer Pla d’acció de centre i d’haver obtingut el certificat del primer seminari d’equip de centre.
Cada 4 anys, el centre duu a terme una autoavaluació global que implica una revisió del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (als centres públics, aquesta avaluació coincideix amb la renovació del projecte de direcció).
Cada 8 anys, el centre actualitza el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat. És a dir, fa una autoavaluació global més profunda, que implica una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, identifica els nous objectius estratègics que cal assolir i fa una nova priorització d’aquests objectius. I, finalment, concreta el Pla d’acció per al proper curs escolar.