Compromisos del centre


Formar part d'aquesta xarxa de centres que voluntàriament han decidit, a través de l'educació per a la sostenibilitat, fer un canvi qualitatiu en el seu projecte educatiu, significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l'organització del centre, i per tant, l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d'uns compromisos bàsics que es concreten en:
- Implicar el claustre: un mínim del 20 % directament amb accions a les aules i amb el suport del 80 %.
- Disposar d’un Comitè Ambiental de centre com a equip impulsor per a la dinamització del procés de millora contínua que es planteja realitzar el centre.
- Dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la sostenibilitat que inclou:
     • Elaborar i revisar, de manera periòdica, el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat: document que recull els resultats de la diagnosi, els objectius estratègics i la priorització d’objectius. Cada 4 anys, es fa una revisió dels objectius prioritzats i, cada 8, una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, l’actualització dels objectius estratègics que es planteja el centre a mig termini i, finalment, la seva priorització.
     • Dur a terme plans d’acció anuals per assolir els objectius que hagi prioritzat
     • Realitzar un procés d’autoavaluació contínua.
- Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant del Pla d’educació per a la sostenibilitat com del Pla d’acció anual.
- Participar anualment en el seminari d’equip de centre, que és l’eix central de formació, dinamització i suport a les escoles verdes, amb un mínim de 2 persones per centre.